جغد شاخدار-جغد گوش دراز

شانه به سر
November 18, 2018
ماهى خورك ابلق
November 18, 2018

Long eared owl
اين پرنده ٣٦ سانت طول دارد وبه واسطه گوشپرهايش او را به اين نام مى خوانند كه در هنگام نشستن انها را جمع ميكند گوشپرها ابزار باد سنجيست كه در هنگام شكار از انها بهره ميگيرد ،در اين پرنده بالها كمى تمايز يافته اند و وجود بالشتكهاى هوايى در سطح شاه بالها امكان بى صدا شناور شدن بر سطح هوا را براى او امكانپذير ميسازد .
صداى پرنده نر در هنگام تعيين قلمرو ((هووو))است كه در ساير مواقع دو سيلابى و كشيده تر از انواع ديگر است.
زيستگاه اين پرنده جنگلهاست و در اشيانه هاى متروك تخم گذارى ميكند درايران احتمالا در جنگل هاى شمال توليد مثل كرده و در زمستان مهاجرت ميكند وتا دامنه هاى جنوبى و پارس نيز ديده مى شود . در ايران اطلاعات دقيقى از نهوه مهاجرت و وضعيت پراكنش انها در دست نيست.