داركوب سورى – داركوب باغى

پازن-بز كوهى
November 18, 2018
شانه به سر
November 18, 2018

Syrian woodpecker
اين پرنده از راسته داركوب سانان ويكى از ١٠ تيره اين راسته است.
٢٣سانت طول دارد به رنگ سياه وسفيد با خالهاى قرمز ،تفاوت جنس نر و ماده در لكه قرمز پشت سر است كه در جنس ماده اين لكه وجود ندارد .
صداى اين پرنده شبيه داركوب بزرگ است و شبيه ((چوگ)) شنيده ميشود .
نكته قابل توجه اين پرنده قرار گرفتن مغز در لايه ژله اى مانند است كه در هنگام كوبيدن و ضربات محكم نوك به درختان براى يافتن حشرات از سلولهاى مغزى محافظت كرده و مانع اسيب ميشود.
زيستگاه اين پرنده جنگلهاى تنگ باغها ودر درختان گردو بادام و …. در نزديكى روستاها و اراضى كشاورزى در نواحى زاگرس به صورت بوى زيست ميكند.
اين پرنده نيازى به برنامه ويژه حفاظتى ندارد.