زنبور خوار

عقاب استپى
November 18, 2018
پازن-بز كوهى
November 18, 2018

اين پرنده از تيره زنبور خواريان بوده ،پرندگانى اجتماعى با رنگ اميزى زيبا .
زنبور خوار معمولى ٢٨ سانت طول بدن دارد و ابى فيروزه اى زير شكم اين گونه را از بقيه تيره متمايز مى سازد.
اين پرنده با شكار حشرات نقش محمى در افت زدايى دارد و براى كشاورزان كاملاً مفيد بوده.
نكته جالب توجه كه در تحقيقاتى كه داشتم به ان رسيدم و در كتابهاى مختلف و تحقيقات از اين پرنده وجود نداشت، اين است كه اين پرنده در اواخر اسفند ماه شروع به تخم گذارى مى كنند و در دوره اول ٣ تا ٥ تخم گذاشته و بعد از جوجه شدن و خروج جوجه ها از لانه دوره تخم گذارى بعدى وحتى اگر شرايط مناسب باشد بار سوم هم وجود خواهد داشت نكته قابل ملاحظه ديگر اينكه جوجه هاى دوره قبل نزديك لانه باقى ميمانند و گاهاً من كلونى هاى ١٠ تا ١٦ تايى را از اين پرنده زيبا ديدم .
مورد بسيار ناراحت كنند اينست كه ديدم زنبور داران تعدادى زنبور را در ظرف ميريزند و به انها سم اسپرى ميكنند و انها را در محل پرواز اين پرنده ها رها ميكنند كه به شخصه شاهد مرگ تعدادى از انها با اين روش بودم .
صداى اين پرنده ((په رروپ)) است .
زيستگاه اين پرنده در نزديكى رودخانه هاست .
پراكنش انها در تمام ايران است و به نظر ميرسد جمعيت نسبتاً متعادلى دارند .