شانه به سر

داركوب سورى – داركوب باغى
November 18, 2018
جغد شاخدار-جغد گوش دراز
November 18, 2018

شانه به سر هدهد يا مرغ سليمان افسانه اى
در افسانه ها هدهد مرغ پيام اور حضرت سليمان بوده است به اين سبب او را به اين نام مى خوانند كه دليل شهرت و احترام اين پرنده زيبا شده است اما برخى مردم سودجو اين پرندگان زيبا را شكار كرده و از نوك انها بجاى قلم وخون انها را جوهر ميكنند و در رمالى و دعا نويسى استفاده ميكنند .
رژيم غذايى اين پرنده كرمها وحشره هاست و به اين سبب نقش بسيار مهمى در كنترل افات دارد.
اين پرنده در فصل تابستان در بيشتر نقاط اوراسيا از پرتقال تا درياى ژاپن پراكندگى دارددر ايران كه يك نوع از اين پرنده يافت ميشود در تمام نقاط ايران در فصل گرم قابل رويت است .
شانه به سر ها در سوراخ درختان يا در لابه لاى سنگها ٥ تا ٨ تخم مى گذارند و١٦ تا ١٩ روز روى انها مى خوابند و جوجه ها ٢٠ تا ٢٧ روز توان پرواز ندارند .
هدهد در حال حاضر نيازى به اقدامات حفاظتى ويژهاى ندارد.