شكارچى خاموش گرزه مار

شلوغ کنجکاو
November 18, 2018
عقاب استپى
November 18, 2018

Levantine viper
نام علمى:macrovipera lebetina

گرزه مار از خانواده افعى است و او را خطرناكترين مار خشكى ايران ميدانند. انها را در علفزارهاى انبوه كوهها دشتها نزديك رود ها و مزارع مى توان ديد .
سم گرزه از دسته Neurotoxin ، سم عصبى است و روى اعصاب اثر مى گذارد كه با دو دندان جلويى مار يعنى دندان سم يا فنگ تزريق مى شود .
مارها نقش موثرى در كنترل جمعيت جوندگان دارند ،مارمولك ها و پرندگان نيز در رژيم غذايى اين گونه جاى دارند.
در هنگام احساس خطر گرزه مار با گرفتن هواى زياد و خارج كردن ان از ششها با صدايى شبيه به هيس هيس اعلام خطرى مرگبار مى كند .
اين جانور به علت صيد بيش از حد وكشتن انها به دليل سمى بودن ، تحت اقدامات حفاظتى ويژه قرار گرفته اند.