عقاب استپى

شكارچى خاموش گرزه مار
November 18, 2018
زنبور خوار
November 18, 2018

زير گونه عقاب استپى دو گونه orentalis كه در اروپا تا غرب اسيا زاداورى دارند وnipalensis كه در شرق و مركز اسيا زاداورى دارند.
طول بدن اين پرنده ٦٢ تا ٧٤ طول دو سر بال ١٦٥ تا ١٩٠ سانت و وزنش ٢٧٠٠ گرم ميرسد.
در مكانهاى مختلف رژيم غذايى انها متفاوت است و گاهاً در مواقع كمبود به لاشه خوارى نيز ميپردازند.
اين پرنده در جهان مورد حفاظت قرار دارد.