جغد شاخدار-جغد گوش دراز
November 18, 2018
Curabitur viverra enim metus
March 3, 2016

اين پرنده از تيره ماهى خوركيان است و٢٥ سانت طول دارد ،نسبت به گونه هاى ديگره اين تيره قابليت تشخيصش اسانتر مى باشد گونه نر اين پرنده دو رشته نوار سياه رنگ به هم پيوسته در ناحيه سينه دارد كه در گونه ماده اين نوار از هم جدا مى باشد .
زيستگاه اين پرنده در اطراف رودها تالابها خورهاى اب شيرين وشور است .
اين پرنده در ايران نياز به برنامه حفاظتى ندارد.