پازن-بز كوهى

زنبور خوار
November 18, 2018
داركوب سورى – داركوب باغى
November 18, 2018

Wild goat .(ibex)
Capra aegagrus
سلاطين صخره ها ، مهارت پازن ها در بالا رفتن از صخره هاى سخت بسيار شگفت انگيزست به همين سبب انها را سلاطين صخره ها مى نامند .
اين جانور از دسته گاوسانان بوده و در مناطق سخره اى وكوهستانى زندگى ميكند و گاهاً تا ارتفاع ٤٠٠٠ مترى ديده مى شوند .
طول بدن پازن ١٢٠ تا ١٦٠ سانت ، طول دم ١٢ تا ١٥ سانت ، ارتفاع بدن ٦٥تا ٩٥ سانت،وزن نرها ٦٠تا ٨٥ كيلو و وزن ماده ها ٣٠ تا ٤٠ كيلو ميرسد.
جفت گيرى كل بز در فصل پاييز صورت ميگيرد و نوزادان ١٦٠ روز بعد به دنيا ميايند .
مورد جالب توجه اينست كه نوزادان ٣٠ دقيقه بعد از به دنيا امدن قابليت حركت مانند والدين را دارند و ميتوانند از صخره هاى سخت گذر كنند.
اين جانوران از نظر پراكنش در كشورهاى پاكستان افغانستان تركمنستان تركيه يونان و قفقاز ديده ميشوند، در ايران با رشد مجامع و ورود به چراگاهها ، خشكساليهاى اخير و شكار بيرويه جمعيتشان به شدت رو به كاهش است.